Diumenge 22

Setembre de 2019

Avís legal

Avís legal

Informació general, condicions d’ús i política de privacitat

L’Agència de Comunicació Local, S.A., (en endavant l’ACL) és una societat anònima participada íntegrament pel Consorci de Comunicació Local. El Consorci de Comunicació Local (CCL) actua en la promoció de les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant les seves programacions. Per aquest motiu, produeix, a través de l’Agència de Comunicació Local S.A., una programació radiofònica. L’Agència de Comunicació Local S.A., està domiciliada a Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Cambó del Recinte de la Maternitat, 08028 de Barcelona, amb CIF A60700903, inscrita en el Registre Mercantil de la Província de Barcelona, tom 27.962, foli 20, full B-125.854, inscripció 1ª.

La utilització del portal implica l’acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’ACL o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts.

Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

• Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’ACL. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

• L’ACL és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit de l’ACL. • Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de l’ACL que apareguin en el web o sobre els quals se n'hi doni informació.

• L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’ACL o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’ACL no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.

• L’ACL donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

• En les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal es vetllarà, en la mesura del possible, per la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris.

• L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l’ACL a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, rebre informació de les activitats i serveis propis de l’ACL, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que l’ACL o les entitats del seu grup puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

• L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a l’ACL resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa l’ACL els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., o bé adreçant aquesta sol·licitud per correu certificat a AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LOCAL, S.A., serveis jurídics, Travessera de les Corts 131-159, Pavelló Cambó del Recinte de la Maternitat, 08028 de Barcelona. Igualment, podrà adreçar aquesta sol·licitud via correu electrònic a: serveisjuridics@laxarxa.com

• L’ACL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’ACL, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’ACL.

• L’ACL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

• L’ACL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

• L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.